PRIVACY-VERKLARING ART GALLERY VOÛTE 

 

Het belang van privacy

Wij respecteren uw privacy als cliënt of relatie van ons bedrijf en als bezoeker van onze website en begrijpen het belang van vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring geven wij aan hoe wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten en onze plichten zijn. 

 

Ons bedrijf

Wij zijn Art Gallery Voûte en als zodanig verkopen wij objecten van kunst.

Daarbij organiseren wij intern en extern exposities, zowel in binnen als buitenland.

Ons bedrijf is gevestigd in Schiedam (3111 NH) aan de Grote Markt 39A.

Onze website betreft www.artgalleryvoute.com.

 

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken alleen algemene persoonsgegevens die wij van u persoonlijk ontvangen dan wel via onze website. Dit betreft vooral: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, interesse-gebieden, functie-titel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID en eventueel surfgedrag.

 

Beeldmaterialen

Op onze website plaatsen wij foto’s en mogelijk videomateriaal van commerciële en sociale samenkomsten rond onze galerie. Ook beeldmateriaal waarop u eventueel identificeerbaar bent, zijn persoonsgegevens. Deze privacy-verklaring is aldus geheel van toepassing op ook alle dragers van dit soort beelden.

 

Verzamelmomenten

Wij verzamelen persoonsgegevens van u voornamelijk op de volgende momenten:

 

• Bij directe ontmoetingen met u in onze galerie of elders;

• Bij uw koop van of uw interesse in een kunstwerk;

• Bij doorverwijzingen, uitnodigingen of aanbiedingen;

• Bij het directe of doorgestuurde bezoek van onze website;

• Bij uw inschrijving op onze nieuwsbrieven en/of overige opties; 

 

Verzameldoelen

Wij verzamelen uw relevante persoonsgegevens ter zake van de koop en verkoop van kunstwerken, vanwege de wettelijke regels die juistheid van documentatie en financiële administratie vereisen, bij het aanbieden van een offerte alsmede bij proefplaatsingen. Wij verzamelen geen gegevens die een zogeheten hoog privacy-risico bevatten.

Optimalisatie informatieverstrekking

Voorts willen wij u voorzien van adequate informatie, aanbiedingen en uitnodigingen.

Hierbij streven wij er steeds naar om u zo goed mogelijk te leren kennen om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te doen zijn. Hierbij doen wij ons best om onze website als efficiënte bron van informatie en communicatie in te zetten.

Inschrijven nieuwsbrieven en uitnodigingen

Onze website biedt u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, aanbiedingen en bijeenkomsten. Alleen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft middels een aangevinkt-akkoord (opt-in) blijven wij u de betreffende informatie inzake onze activiteiten doen toekomen.   

 

Uitschrijven nieuwsbrieven en uitnodigingen

Mocht u niet langer van onze digitale informatiebronnen gebruik wensen te maken, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door de link aan het einde van de betreffende email met informatie aan te klikken (opt-out). Afmelding kan ook geschieden via onze website. Na afmelding verwijderen wij uw persoonsgegevens uit het betreffende bestand.

 

Social media en links

Wij maken thans gebruik van Facebook, Instagram, Twitter, Linked-in, Pinterest en Tumblr. Onze website kent links naar (deze) social media. Onze privacy-verklaring is uiteraard niet van toepassing op de verzameling van gegevens door social media zelve. 

Voorts is deze verklaring niet van toepassing op de links die op onze website staan. 

 

Cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies om uw gebruikerservaring van de website te verbeteren en om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Zie voor een verdere uiteenzetting inzake cookies onze cookie-verklaring. Op dit moment maken wij (nog) geen gebruik van eigen cookies.

 

Google reCaptcha (GC)

Ter zake van uw inschrijving voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen via onze website maken wij gebruik van GC om spamming en misbruik door onbevoegde, waaronder autobots, te voorkomen. Voor een technische uiteenzetting inzake GC 

verwijzen wij naar de website van Google op https://www.google.com/recaptcha.

 

Delen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met andere/derde partijen tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft en eerst alsdan. Uiteraard staan wij wel informatie af aan autoriteiten indien daar een wettelijke plicht toe bestaat. Uw gegevens kunnen alsdan (ook) naar een autoriteit buiten de Europese Unie worden overgedragen.

 

Bewaartermijnen gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang als daar een grondslag voor is, zoals na uw koop 

van of in interesse in een kunstwerk met de bedoeling om u verder bij te staan bij uw keuzes, bij problemen, of normale marketing voor geïnteresseerden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, behoudens in geval van wettelijke termijnen.

 

Beveiliging van gegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van de gegevens.

Registers

Wij houden registers bij zoals de wetgeving deze voorschrijft inzake het verwerken van uw gegevens alsmede een log van de activiteiten die plaatsvinden via onze website. 

Wij gebruiken de genoemde logbestanden tevens om de website goed te onderhouden en om eventueel misbruik te voorkomen dan wel te sanctioneren.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschikken niet over een Functionaris Gegevensbescherming in onze organisatie. Uiteraard zijn wij wel altijd beschikbaar voor vragen over gegevens of privacy. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer E. Voûte, contactpersoon via email: info@artgalleryvoute.com of per telefoon: +31651922582.

 

Uw rechten

Onder de (nieuwe) privacy-wetgeving heeft u een aantal uitdrukkelijke rechten waar 

wij u gaarne in deze privacy-verklaring op wijzen:

• Recht van informatie en inzage: u kunt inzien welke gegevens wij verwerken; 

• Rectificatie: wij passen uw gegevens aan indien er onjuistheden blijken;

• Beperking: indien u meent dat wij uw persoonsgegevens onjuist verwerken; 

• Bezwaar: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Overdraagbaarheid: u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen;

• Intrekken toestemming(en): bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings;

• Vergetelheid: op uw verzoek verwijderen wij uw persoonsgegevens; 

• Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht er een van de bovenstaande onderwerpen aan de orde zijn, neem dan contact met ons op opdat wij u kunnen bijstaan en eventuele onjuistheden kunnen herstellen.

 

Up to date houden van gegevens

Wij moedigen u aan om uw persoonsgevens bij ons up to date te (laten) houden.

Mocht u verhuizen of indien er enige relevante wijziging van uw gegevens aan de orde is, laat het ons dan weten zodat wij onze bestanden op orde kunnen brengen teneinde u opnieuw optimaal te kunnen bereiken en van dienst te kunnen zijn.

 

Wetgeving en toezicht

Deze privacy-verklaring betreft een update van bestaande privacy-regels en is aldus gebaseerd op de Algemene Verordering Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 van 

27 april 2016. Deze Europese Verordening wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. 

Het toezicht op deze privacy-regels is in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Ons privacy-beleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt of als 

wij onze dienstverlening uitbreiden. Aanpassingen worden altijd via de website bekend gemaakt en in voorkomende gevallen zullen wij u er ook op attenderen via email en/of nieuwsbrief. Wij adviseren u om regelmatig ons privacy-beleid te bekijken.

 

IE van deze privacy-verklaring

Onze/deze privacy-verklaring mag niet (geheel of deels) worden vermenigvuldigd, overgenomen, gereproduceerd, gekopieerd, gebruikt of verspreid, om enige reden, 

op enigerlei wijze dan wel in enige vorm. Dit geldt zowel voor deze verklaring als op onze website dan wel deze verklaring in eventuele hard-copy.

 

Ten Slotte

Deze privacy-verklaring is van toepassing op zowel de gegevens die wij van u in persoon ontvangen als via onze website. Wij menen dat deze privacy-verklaring helder en goed leesbaar is. Indien u vragen of opmerkingen inzake uw privacy heeft, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per brief, email of via onze website.

 

 

Schiedam, 20 mei 2018